Privacyverklaring Kragten Advocatuur

Hoogeveen, 26 november 2019 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document leest u welke persoonsgegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Kragten Advocatuur gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. 

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons in het kader van onze dienstverlening verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

Doeleinden

Wij geven advies en verlenen bijstand op het gebied van het ambtenarenrecht, arbeidsrecht en daarmee samenhangende vraagstukken.

Hierbij verzamelen wij uw gegevens op basis van gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat de verzameling van uw gegevens is benodigd om onze diensten uit te voeren. Hierbij zullen wij echter alleen de gegevens gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst.

 

Ontvangers

Wij stellen uw persoonsgegevens alleen ter beschikking aan derden wanneer dit op basis van het gerechtvaardigd belang nodig is ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten. Een voorbeeld hiervan is het verstrekken van uw gegevens aan de rechtbank in het kader van een juridische procedure. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt indien Kragten Advocatuur daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is. In overige gevallen zullen wij geen gegevens ter beschikking stellen van derden zonder uw toestemming. 

Wij zullen  uw persoonsgegevens nooit verkopen aan andere partijen. 

 

Rechten betrokkenen

De AVG versterkt de rechten omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij verkrijgt u de volgende rechten:

  • recht op informatie;
  • recht op inzage en correctie;
  • recht op verwijdering;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens. 

Indien u de gegevens wilt zien die bij Kragten Advocatuur over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@kragtenadvocatuur.nl. Wij zullen  binnen vier weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen via het bovenstaande mailadres. U kunt verzoeken dat Kragten Advocatuur uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. Ook op dit verzoek zullen wij binnen vier weken reageren. Indien wij uw verzoek afwijzen zullen wij in ons antwoord motiveren waarom het verzoek om de gegevens te wijzigen etc. wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om uw persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar bovenstaand mailadres.

 

Website

Bij gebruik van onze website wordt er slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van cookies, nl. alleen van zogeheten analytische cookies. Deze worden gebruikt om de prestaties van een website te meten en deze te optimaliseren. Wij gebruiken géén tracking cookies, noch maken wij anderszins gebruik van cookies ten behoeve van marketingdoeleinden. 

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Kragten Advocatuur verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Kragten Advocatuur heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoon)gegevens die door Kragten Advocatuur worden verwerkt. Kragten Advocatuur accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.  
 

Automatische verzameling en besluitvorming

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.  
 

Bewaartermijn

Kragten Advocatuur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 

De wettelijke bewaartermijn van uw persoonsgegevens is 7 jaar.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen hebben wij noodzakelijke maatregelen getroffen. Onder meer zijn of worden:

  • de medewerkers van Kragten Advocatuur contractueel verplicht tot geheimhouding van alle informatie waar zij bij de uitoefening van hun functie kennis van nemen;
  • onze bedrijfsruimtes alleen toegankelijk door middel van een pasjessysteem en sleutels;
  • onze computersystemen zijn alleen toegankelijk door middel van persoonlijke authenticaties;
  • het internet en onze emailaccounts alleen toegankelijk via beveiligde verbindingen;
  • met onze klanten en relaties, daar waar nodig, verwerkersovereenkomsten gesloten. 

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Kragten Advocatuur en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.  

Voor vragen inzake de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Kragten Advocatuur via 0528 - 233 755 of info@kragtenadvocatuur.nl