Algemene voorwaarden van Gamark BV, handelend onder de naam Kragten & Partner, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Drenthe te Meppel onder nummer 4067900.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Kragten & Partner (hierna te noemen "Dienstverlener") zich verbindt tot het verlenen van diensten aan derden (hierna te noemen "Opdrachtgever"), zoals deze hieronder omschreven zijn.

2. De door Dienstverlener te verlenen diensten worden verleend door de bij Dienstverlener werkzame adviseur en strekken ertoe: -advies te verlenen aan de Opdrachtgever ten aanzien van een door de Opdrachtgever aan de adviseur voorgelegd verzoek om advies op het gebied van het ambtenarenrecht, arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht en personele- en organisatie- vraagstukken en daarmee samenhangende vraagstukken; -de juridische belangen van de Opdrachtgever in en buiten rechte te vertegenwoordigen, zulks binnen grenzen van de bevoegdheden, zoals deze zijn vastgelegd in de daartoe door Opdrachtgever verstrekte machtiging.

Machtiging

3. Indien de Dienstverlener kenbaar maakt dit noodzakelijk te achten, dient de Opdrachtgever per ommegaande aan de Dienstverlener een deugdelijke schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging te verstrekken. Indien de Opdrachtgever voornoemde machtiging niet per ommegaande verstrekt, kan de Dienstverlener op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het ontbreken van de machtiging.

Inspanningsverbintenis

4. De Dienstverlener verbindt zich jegens de Opdrachtgever de te verlenen diensten naar beste kunnen te verrichten.

Aansprakelijkheid

5a. Dienstverlener zal ten opzichte van Opdrachtgever uitsluitend verantwoordelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht, voor zover deze tekortkomingen vermeden hadden kunnen worden, wanneer de zorgvuldigheid en het vakmanschap in acht waren genomen, die in de gegeven omstandigheden en opdracht in redelijkheid mocht worden verlangd.

5b. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat ten gevolge van verlies of tenietgaan van de aan hem in bewaring gegeven documenten en overige gegevensdragers, tenzij zulks te wijten is aan grove schuld of opzet van Dienstverlener of de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen.

5c. De door de Dienstverlener te betalen schadevergoeding wegens een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht zal in geen geval meer bedragen dan € 455.000,- per geval.

5d. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is, dat de Opdrachtgever de Dienstverlener hiervoor, na het ontstaan daarvan, zo spoedig mogelijk ingebreke heeft gesteld.

Termijnen

6a. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst, wordt niet beschouwd als fatale termijn, maar als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, of zulks blijkt uit een bericht van een daaromtrent bevoegde rechter.

6b. Na het verstrijken van het afgesproken tijdstip is aan de Dienstverlener nog een maand gegund om de dienst alsnog te leveren.

Overmacht

7a. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst wordt verlengd met de periode, gedurende welke de Dienstverlener door niet aan hem toerekenbare omstandigheden verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen.

7b. Van een aan de Dienstverlener niet toe te rekenen omstandigheid zoals bedoeld in 7a. is in ieder geval sprake, indien de verhindering tot het verlenen van de dienst wordt veroorzaakt door:

  • ziekte van de adviseur;
  • niet door opzet of grove schuld van de Dienstverlener veroorzaakte gebreken aan de door de Dienstverlener bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, computerprogramma's, vervoermiddelen en behuizing;
  • niet door grove schuld of opzet van de Dienstverlener veroorzaakt verlies van ten behoeve van het advies gebruikte documenten en overige gegevensdragers.

7c. In gevallen als genoemd in 7a. is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden:

  • indien de Opdrachtgever door het uitblijven van de dienst van de Dienstverlener niet aan een op hem rustende verplichting kan voldoen;
  • indien door de verhindering van de Dienstverlener de afgesproken termijn voor het leveren van de dienst met meer dan 6 weken overschreden wordt.

7d. Indien het door omstandigheden als genoemd in 7b. voor de Dienstverlener in het geheel niet mogelijk meer is een dienst te verlenen, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Dienstverlener recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs.

Geheimhouding

8a. De Opdrachtgever garandeert de Dienstverlener, dat een gegeven advies slechts bekend zal zijn en gebruikt zal worden voor zover dit voor het uitvoeren van het advies noodzakelijk is. Indien blijkt dat de Opdrachtgever een schriftelijk advies, terwijl dit voor de uitvoering van dit advies niet noodzakelijk is, aan derden ter beschikking heeft gesteld, verbeurt de Opdrachtgever een boete gelijk aan het factuurbedrag voor het advies.

8b. De Dienstverlener garandeert geheimhouding van alle stukken, welke de Opdrachtgever aan de Dienstverlener voor zijn opdracht beschikbaar heeft gesteld, behoudens voorzover deze stukken van rechtswege openbaar zijn dan wel dat uitdragen van de inhoud van de stukken, naar oordeel van de Dienstverlener, gevergd wordt in het belang van de zaak.

Honorarium

9a. Alle honoraria zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd. Portokosten en interne administratieve kosten worden niet in rekening gebracht.

9b. Indien overeengekomen is, dat het honorarium van de Dienstverlener gebaseerd is op een uurtarief, dan wordt dit honorarium vastgesteld aan de hand van de werkelijk aan dienstverlening bestede tijd.
Onder de bestede tijd wordt tevens verstaan de tijd welke besteed wordt aan de door de adviseur in verband met de dienstverlening gemaakte reizen.

9c. Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdeenheid van 1/4 uur als kleinste tijdeenheid gehanteerd. Tijdbestedingen kleiner dan deze tijdeenheid worden naar boven afgerond.

9d. Indien het naar oordeel van de Dienstverlener redelijkerwijs noodzakelijk is, of de Opdrachtgever uitdrukkelijk wenst, dat een dienst met spoed wordt uitgevoerd, wordt het overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met een factor 1,5.

De noodzaak tot spoed kan, zulks ter beoordeling van Dienstverlener, aanwezig worden geacht, indien Dienstverlener optreedt als vertegenwoordiger van Opdrachtgever in een spoedprocedure bij een rechterlijke instantie of indien Dienstverlener binnen 10 dagen na het totstandkomen van de overeenkomst ter terechtzitting als vertegenwoordiger van Dienstverlener optreedt.

Reclames

10. Klachten met betrekking tot de samenstelling en de hoogte van de rekening dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum aan de Dienstverlener te worden meegedeeld, op straffe van verval van rechten. Reclames geven aan de Opdrachtgever niet de bevoegdheid, betalingen op te schorten.

Betaling

11a. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium gefactureerd aan het begin van elke kalendermaand volgend op de maand waarin ten behoeve van de Opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht; behoudens tijdsbestedingen van minder dan 1 uur, waarvan de facturering kan worden aangehouden.

11b. Betalingen dienen te zijn bijgeschreven binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door de Dienstverlener aangewezen bank- of girorekening. Na deze 30 dagen is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

11c. De Opdrachtgever kan zijn betalingsverplichtingen niet verminderen door een beroep op een bevoegdheid tot verrekening, behoudens de gevallen waarin de wet aan de Opdrachtgever de bevoegdheid daartoe geeft.

Verzuim

12. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de overeengekomen prijs, heeft de Dienstverlener zonder enige ingebrekestelling het recht de Opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente + de ECB-rente per maand in rekening te brengen, onverminderd de Dienstverlener toekomende rechten, waaronder het recht om op de Opdrachtgever alle aan de invordering verbonden kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de laatste ten belope van tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 25,- te verhalen.
Delen van een maand mogen in dit verband worden gerekend als een volle maand.

Geschillen

13. Geschillen welke ontstaan ter zake van deze overeenkomst, zullen aan de Rechtbank te Assen worden voorgelegd.

Wijzigingen

14. Deze algemene voorwaarden kunnen door de Dienstverlener gewijzigd worden. De Opdrachtgever is slechts aan deze wijzigingen gebonden indien hij geen bezwaren tegen de wijzigingen heeft gemaakt nadat hij door de dienstverlener schriftelijk gewezen is op de wijziging.