ALGEMENE VOORWAARDEN KRAGTEN ADVOCATUUR

 

             1.          Toepasselijkheid

1.1.      Kragten Advocatuur is de handelsnaam van Gamark BV, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen.

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Kragten Advocatuur worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.3       Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Kragten Advocatuur.

2.         Opdracht

2.1       Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Kragten Advocatuur. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2       De opdrachtgever vrijwaart Kragten Advocatuur tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3.         Honorarium

3.1       De kosten van uitvoering van de opdracht door Kragten Advocatuur omvatten het honorarium en de verschotten. Er worden geen forfaitaire kantoorkosten berekend.

3.2       Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken.

3.3       Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van de door Kragten Advocatuur periodiek vast te stellen uurtarieven. Kragten Advocatuur is bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, de hiervoor genoemde uurtarieven te wijzigen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4       Wordt het uurtarief binnen drie maanden na aanvang van de opdracht verhoogd, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de  betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief.

3.5       Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdeenheid van ¼ uur als kleinste tijdeenheid gehanteerd. Tijdsbestedingen kleiner dan deze tijdeenheid worden naar boven afgerond.

3.6       Verschotten zijn  de werkelijk gemaakte kosten die Kragten Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels).

4.         Betaling

4.1       Tenzij anders overeengekomen worden het honorarium en de verschotten telkens na afloop van een kalendermaand in rekening gebracht.

4.2       De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Indien een declaratie niet binnen deze termijn wordt voldaan kan Kragten Advocatuur haar werkzaamheden, na mededeling aan de opdrachtgever, opschorten. Kragten Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

4.3       Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan en voldoening ook na een eenmalige aanmaning uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, die tenminste 10% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 25,--.

5.         Voorschot

            Kragten Advocatuur kan van de opdrachtgever voor en tijdens de opdracht een voorschot verlangen. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan aanwezig is. Een voorschot wordt verrekend met daarop volgende declaraties.

6.         Aansprakelijkheid

6.1       Kragten Advocatuur is ten opzichte van de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht voor zover deze tekortkomingen vermeden hadden kunnen worden wanneer de zorgvuldigheid en het vakmanschap in acht waren genomen, die in de gegeven omstandigheden in redelijkheid mochten worden verlangd.

6.2       Kragten Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan als gevolg van verlies of tenietgaan van de aan hem in bewaring gegeven documenten of overige gegevensdrager, tenzij zulks te wijten is aan grove schuld of opzet van Kragten Advocatuur of bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

6.3       Kragten Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedragen, zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven.

6.4      Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval  wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Kragten Advocatuur komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van één maal het  honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 100.000,--.

6.5      Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Kragten Advocatuur, een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van Kragten Advocatuur wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering na een opdracht te verrichten, is Kragten Advocatuur niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.

6.6       (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Kragten Advocatuur verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6.7       Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

7.         Archivering

           Het dossier wordt ten minste zeven jaar bewaard, waarna het Kragten Advocatuur vrij staat het dossier te vernietigen.

8.         Toepasselijk recht / bevoegde rechter

8.1       Op de rechtsverhouding tussen Kragten Advocatuur en haar opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

8.2       Alle geschillen worden beslecht door de rechter van de plaats waar Kragten Advocatuur kantoor houdt, tenzij de Klachten- en Geschillenregeling  Advocatuur van toepassing is.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04067900. Deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website www.kragtenadvocatuur.nl.